Vedtægter for C4 Foreningen

§ 1

Foreningens navn er C4 Foreningen

 

Binavne:

C4 Foreningen - Cityfonden

Hillerød Handel

Hillerød Erhvervsråd

 

C4 Foreningen har hjemsted i Hillerød Kommune.

 

C4 Foreningen er nyetableret ved stiftelse den 16. marts 2010.

 

§ 2

C4 Foreningens formål er at stimulere til fremskridt inden for Erhverv, Handel, Uddannelse, Kultur, Sport & Turisme i Hillerød Kommune med respekt for de skabte værdier og traditioner.

 

C4 Foreningen er forpligtet til at forvalte C4 Foreningen på en attraktiv og effektiv måde ved at samle C4 Foreningens aktiviteter på en fælles adresse til fremme for alle fire områder: Erhverv, Handel, Uddannelse samt Kultur, Sport & Turisme.

 

C4 Foreningen høres ved centrale erhvervspolitiske tiltag, herunder resultatkontrakt med Hillerød Kommune og dens erhvervspolitiske strategi.

 

§ 3

Som medlemmer kan optages alle private personer, virksomheder, organisationer eller foreninger, som har adresse i Region Hovedstaden, eller i øvrigt efter bestyrelsens skøn har tilknytning til Kommunen og interesse i at fremme C4 Foreningens formål. Medlemmer kan vælges til C4 Foreningens repræsentantskab. Anmodning om optagelse som repræsentantskabsmedlem aftales med C4 Foreningen og godkendes på først følgende generalforsamling.

 

Et medlem kan ekskluderes af C4 Foreningen, når bestyrelsen har truffet beslutning herom på et møde, der er indkaldt til med fremhævelse af dette punkt i dagsordenen. Et ekskluderet medlem kan anke bestyrelsens beslutning til førstkommende generalforsamling, hvor det i givet fald skal behandles under dagsordenens pkt. 6.

 

§ 4

C4 Foreningen vælger ved den årlige generalforsamling af medlemskredsen et repræsentantskab på indtil 150 medlemmer, der sammensættes således:

 

Indtil 126 medlemmer - og mindst to suppleanter - vælges for ét år ad gangen på generalforsamlingen. De resterende 22medlemmer udpeges således:

 

Hillerød Industri- og Håndværkerforening

udpeger 1 medlem

Erhvervsakademiet København Nord

udpeger 1 medlem

Erhvervsskolen Nordsjælland

udpeger 1 medlem

Jobcenter Hillerød

udpeger 1 medlem

Det stedlige LO

udpeger 3 medlemmer

Hillerød Shopping

udpeger 6 medlemmer, hvoraf to medlemmer tillige har sæde i C4 Foreningens bestyrelse

Hillerød Byråd

udpeger 6 medlemmer, hvoraf den siddende borgmester samt yderligere ét medlem tillige har sæde i C4 Foreningens bestyrelse

 

Repræsentantskabets formand, som tillige er formand for bestyrelsen, vælges for ét år ad gangen på generalforsamlingen.

 

Repræsentantskabsmedlemmer skal være medlem af C4 Foreningen.

 

Repræsentantskabet fastsætter de overordnede retningslinjer for bestyrelsens arbejde.

 

Regnskab for det seneste regnskabsår skal fremsendes til repræsentantskabets medlemmer mindst 14 dage inden generalforsamlingen.

 

Repræsentantskabet holder møde mindst én gang årligt foruden den ordinære generalforsamling og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Repræsentantskabet skal holde møde, når mindst ti repræsentantskabsmedlemmer kræver det.

 

§ 5

Stemmeberettigelse på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af C4 Foreningen i mindst seks måneder forinden generalforsamlingens afholdelse. Private personer, der er medlem af foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

Er et medlem i restance med kontingent eller øvrige bidrag på generalforsamlingens afholdelse, bortfalder stemmeretten.

 

Medlemmer af C4 Foreningen har ret til at deltage i C4 Foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder med taleret og stemmeret med hver én stemme.

 

Generalforsamlingen fastsætter kontingent og evt. øvrige bidrag for det år, hvori generalforsamlingen afholdes efter forslag fra bestyrelsen. Fastsat kontingent samt evt. øvrige bidrag opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

§ 6

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle C4 Foreningens anliggender.

 

Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller mail til hvert medlem. I indkaldelsen skal angives dagsorden. Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 28 dages varsel.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. På ordinær general-forsamling behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, herunder evt. vedtægtsændringer
 5. Bestyrelsens handleplan for indeværende år, herunder forelæggelse af budget og forslag til fastsættelse af kontingent og øvrige bidrag.
 6. Behandling af eksklusionssager.
 7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 4.
 8. Valg af formand for C4 Foreningen
 9. Orientering om udpegning af medlemmer til repræsentation i eksterne nævn, udvalg m.v.
 10. Valg af revisor samt suppleant for revisor.
 11. Eventuelt

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20 medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet og bragt til afstemning. Bestyrelsen er pligtig til inden tre uger efter anmodningens modtagelse at indkalde med det i § 6 nævnte varsel.

 

§ 8

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem, idet hvert medlem dog kun kan udøve stemmeret ifølge fuldmagter fra to andre medlemmer.

 

Beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræver dog, at mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede på generalforsamlingen, og at forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 50 % af medlemmerne, men vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og med minimum otte dages varsel til en ny generalforsamling (ekstraordinær generalforsamling). På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den ekstraordinære generalforsamling, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

 

Hvis ti medlemmer fordrer det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

Beslutning om opløsning af C4 Foreningen eller om ændring af § 8 for så vidt angår bestemmelserne om C4 Foreningens opløsning – skal for at være gyldig, godkendes af Hillerød Kommunes byråd.

 

Ved opløsning af C4 Foreningen tilfalder eventuel formue Hillerød Kommune.

 

§ 9

C4 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 11 og 13 medlemmer. Af disse vælges seks medlemmer samt to suppleanter blandt repræsentantskabets medlemmer. Suppleanter vælges for ét år ad gangen, mens medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved første valg efter nærværende vedtægters vedtagelse vælges tre medlemmer for to år, mens to medlemmer vælges for ét år.

 

Af de seks medlemmer, repræsentantskabet vælger til bestyrelsen, skal to medlemmer være repræsentanter for Hillerøds erhvervsliv, to medlemmer skal være repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, et medlem skal repræsentere turismen samt et medlem skal være repræsentant for kulturlivet i Hillerød Kommune, herunder sport og musik.  

 

Ethvert medlem af repræsentantskabet kan opstille til bestyrelsen med angivelse af, hvilken del af de tre førnævnte søjler vedkommende repræsenterer. Opstiller flere end to – henholdsvis ét - repræsentantskabsmedlem for de enkelte søjler, træffes afgørelse om valg ved simpelt flertal, idet der dog til stadighed skal vælges det antal repræsentanter for de enkelte søjler, som foran er angivet.

Valg til bestyrelsen skal ske senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Bestyrelsen består herefter altid af minimum 11 medlemmer, nemlig de fire udpegede medlemmer, jfr. § 4, de seks førnævnte valgte medlemmer samt Foreningens formand, som vælges på generalforsamlingen, jfr. § 4. Ethvert repræsentantskabsmedlem kan vælges som formand.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand. Kassererhverv og sekretariatsfunktion varetages af C4 Foreningens sekretariat.

 

Bestyrelsen er berettiget til at vælge ét eller to eksterne medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra bestyrelsesformanden. Disse vælges for ét år ad gangen. Valg af eksterne medlemmer skal ske med 2/3 stemmeflertal.

 

Bestyrelsen udpeger medlemmer af repræsentantskabet til C4 Foreningens repræsentation i eksterne bestyrelser, herunder blandt andet bestyrelsespost i C4 Videncenter.

 

§ 10

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt fem bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen forvalter C4 Foreningens midler til fremme af C4 Foreningens formål. Bestyrelsen påser i øvrigt, at C4 Foreningen drives i overensstemmelse med gældende love og med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser. Bestyrelsen er berettiget til at anvende midler til erhvervsfremmende initiativer, der ligger inden for C4 Foreningens formål.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

 

Bestyrelsen kan antage lønnet personale i et sekretariat - herunder konsulentbistand.

 

 

§ 11

For C4 Foreningens forpligtelser hæfter alene C4 Foreningens formue. Bestyrelsen skal ved indgåelse af aftaler på C4 Foreningens vegne sørge for, at medkontrahenten udtrykkeligt oplyses om, at eventuelle forpligtelser påhviler en forening.

 

§ 12

C4 Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i C4 Foreningen eller fem bestyrelsesmedlemmer i C4 Foreningen.

 

§ 13

Udmeldelse af C4 Foreningen skal ske ved brev eller mail til C4 Foreningen og med seks måneders varsel til udgangen af en kontingentperiode (1. april – 31. marts). Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 14

C4 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 15

C4 Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor vælges for ét år og skal være statsautoriseret revisor. Revisor kan genvælges.

 

 


 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. maj 2011